12818088

دروس آنلاین مورد نظر برای مطالعه در کارگروه تابستانه‌ی داده‌های عظیم.

mining on massive dataset introduction to data science web intelligence and big data introduction to big data with Apache spark the Data scientist’s toolbox learn hadoop MongoDB University catalog