Picture1

شناسایی انجمن‌ها در داده‌های عظیم

انجمن‌ها به عنوان عوامل پنهان در ایجاد ارتباطات افراد در شبکه‌های اجتماعی همواره نقش کلیدی در بهبود عملکرد شبکه‌ی اجتماعی نظیر پیشنهاد دهی و دسته بندی افراد داشته است. در ارائه‌ی پیش رو روشی معرفی گردیده است که بتواند علاوه بر شناسایی انجمن‌های با کمترین هم پوشانی با یکدیگر انجمن‌هایی که همپوشانی زیاد و در[…]