wss

معرفی پروژه‌ی کارگروه در سمینارهای زمستانه‌ی دانشکده کامپیوتر

به نام خدا و با سلام تحلیل رویدادهای مختلف خبری از دیرباز مورد استقبال اقشار مختلف جامعه بوده است. اگر این تحلیل بخواهد رویدادهای بیش از یک سال یا ده سال را پوشش دهد شناسایی تمام رویدادهای وقوع یافته در این بازه توسط انسان دشوار می‌شود. یافتن راهی که به صورت هوشمند بتواند تمامی رویدادها[…]