معرفی یک نرم‌افزار آماری برای تحلیل داده‌های زمانیtemporal، مکانی spatial و زمان مکانی.

نرم‌افزار SaTScan آموزش کار با نرم‌افزار SaTScan یک مثال کاربردی از این نرم‌افزار برای شناسایی مکان‌های بروز رویداد شیوع بیماری سرطان