Untitled-design-91-672x350

معرفی import.io

import.io یک خزشگر است که برای استخراج داده‌ها با ساختار جدولی(structural data) از سایت‌های بسیار مناسب می‌باشد. در واقع این نرم‌افزار دو کار بسیار مهم انجام می‌دهد. ۱. داده‌ها را از سایت‌ها استخراج می‌کند. ۲. آن‌ها را در ساختار جدول به کاربر ارائه می‌دهد. import2